گروه آموزشی آمادگی دفاعی سنقر و کلیایی

علمی و آموزشی

دومين جلسه آمادگي دفاعي

از                 :     مدیریت  آموزش وپـرورش شهرستان سنقر

به                 :       کلیه مدارس متوسطه

موضو ع : جلسه مربیان آمادگی دفاعی   

سلام عليكم

            با احترام ، از کلیه مربیان محترم  درس آمادگی دفاعی   دعوت به عمل می آید تا در جلسه گروههای آموزشی مر بوطه روز پنج شنبه مورخه 24/9/90 ساعت 9 صبح   به منظور هماهنگی ا جرای عملی مرحله اول  و راهیان نور دختران  در محل گروههای آموزشی حضور فعال داشته باشند  .

                      

+ نوشته شده در  شنبه دهم دی ۱۳۹۰ساعت 10:22  توسط ولی شهبازی  | 

سوالات طبقه بندی فرادانشی

سوالات طبقه بندی شده فرادانشی درس آما د گی دفاعی (2 ) طراح : ولی شهبا زی سرگروه درس آما دگی دفاعی شهرستا ن سنقر و کلیا یی حیطه دانش : 1 : صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید و در مقا بل آنها حرف ( ص ) یا ( غ ) بنویسید . الف : مخفی نگداشتن اسرار خودی علل حفا ظت اطلاعا ت است . ( ) ب : در 9 ثا نیه ما سک خود را بگزارید . ( ) ج : خفه کردن مخزن سوخت برای جلوگیری از نرسیدن اکسیژن است . ( ) د : در اقد اما ت عمومی در مقا بل با عوا مل ش 0 م 0 ر در جهت باد از منطقه آلوده دور شویم . ( ) 2 : سوالات چها ر گزینه ای : الف : مغز انسا ن تقریبا چند دقیقه می تواند بدن اکسیژن زنده بما ند ؟ 1 : 4 تا 2 دقیقه 2 : 6 تا 4 دقیقه 3 : 4 تا 2 دقیقه 4 : 6 تا 4 دقیقه ب : سا لروز تا سیس بسیج دانش آموزی ...................... است . ا : 3 آذر ماه 1359 2: 8 آبا ن 1368 3: 5 آ ذ ر 1358 4: 16 دی 1358 ج : مقد ار میلی گرم غبا ریا ذرات مواد شیمیا یی در واحد زمان چه نا میده می شود ؟ 1 : ئیدرولیز 2: غلظت 3 : دز 4 : پا یدا ری 3 : سئوالات کا مل کر دنی : الف : طراح تفنگ کلا شیینکف ..................... ونوع تکمیلی این سلاح ................... است . ب : برای درمان عا مل شیمیا یی خون از آمپل .............. و به فاصله زمانی ............. استفا ده می شود . ج : سرعت صوت در هوا ....................... متر در ثا نیه است . د : نقش عمده زنان در 8 سا ل دفاع مقد س ...................... بوده است . 4 : سئوالات تشر یحی : الف : چهار نمو نه از متعلقات سلاح کلا شیینکف را نام ببرید ؟ ب : اصطلاحا ت زیر را تعریف کنید . 1 : دفاع آگاها نه : 2 : ئیدرولیز : 3 : دز : ج : چهار مورد از خصوصیا ت سنگرهای شهری را بنویسید ؟ د : علایم حیاتی را نا م ببرید ؟ حیطه کاربرد : 1 : سئوالات کامل کردنی : الف : در هنگام ظهر اگر روبروی خورشید با یستیم روبه جهت ................ ایستا ده ایم . ب : در ما ساژ قلبی و تنفس مصنوعی هم زمان نسبت تنفس مصنوعی به ما سا ژ قلبی به ............ است . ( یک کمک دهنده ) ج : در موا قعی که فرد دچار .................... است از تنفس مصنوعی دهان به بینی استفاده می شود و تنفس دهان به دهان و بینی مخصوص .................است . د : برای تشخیص منطقه آلوده ( ش – م – ر ) تا بلو رنگ .............. نشان دهنده ی منطقه آلوده ی شیمیایی گازو تابلوی سفید نشان دهنده ی آلودگی .................. ورنگ آبی نشان دهنده آلودگی ............... است . 2 : سئولات تشریحی : الف : منظور از تخمین مسا فت چیست ؟ ب : آمپول آتروپین تزریقی است یا استنشا قی وبرای مقا بله با چه نوع عا مل شیمیا یی به کا ر می رود ؟ پ : اگر رزمنده ای در روز با دیدن گرد و غبا ر نا شی از شلیک گلوله ی تا نک دشمن شروع به شما رش کند و صد ا در شما ره چها رم به گوش او برسد فا صله ی او تا جنگ افزار دشمن چقدر است ؟ ت : رزمنده ای در شب ده ثا نیه پس از دیدن نور خیره کننده خمپا ره دشمن صدا ی آن را بشنود فا صله او تا قبضه خمپا ره دشمن چند متر است ؟ ث : در میدان تیر سه تیر به خا ل سیا ه شلیک شده است با انجا م قلق گیری محل صحیح نشا نه روی برای زدن به خا ل سیا ه در شکل روبه رو مشخص کنید . حیطه درک و فهم : 1 : صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید ودر مقا بل آنها حرف ( ص ) یا ( غ ) بنویسید . الف : کنترل عبور و مرور وسا یل نقلیه را نگهبا نی می گویند . ( ) ب : اگر در محل بسته آتش سوزی از ما سک فیلتر دار استفا ده کنیم نیا ز به ترک محل ندا ریم . ( ) ج : در وضعیت غیر عا دی خطر هر لحظه ما را تهد ید می کند . ( ) د : بهترین روش برای رفع آلودگی خودروها و جنگ افزار ها استفا ده از بنزین است . ( ) 2 : سئوالات چها رگزینه ای : الف : حرکت بی جا و سریع در زیر آوار با عث بروز چه حا دثه ای می شود ؟ 1 : اتما م اکسیژن 2 : ریزش آوار 3 : یا فتن راه خروجی 4 : الف و ب ب : در صورتی که نبض گردن بیما ر حس نشود نیا ز به چه اقدا می است ؟ 1 : تنفس مصنوعی 2 : ما سا ژ قلبی 3 : ارزیا بی علائم حیا تی 4 : همه موارد ج : آموزش و ایجا د صد ا کا ر برد کدام نوع فشنگ است ؟ 1 : جنگی عا دی 2 : جنگی رسا م 3 : آتش زا 4 : گا زی د : در مقا بل با کدام عوا مل زیر نیا ز به استفا ده از لبا س حفا ظتی داریم ؟ 1 : اشک آور 2 : تهوع آور 3 : اعصا ب 4 : خفه کننده 3 : سئوالات کا مل کردنی : الف : رایج ترین محل گرفتن نبص سرخرگ .................. است . ب : قوس خا رجی ما ه در نیمه اول ما ه به سمت ............. است و دم خوشه پروین همواره به سمت ................... است . ج : درجه حرارت بدن در مواردی ما نند ...................و ................. کا هش می یا بد و گاهی نیز در اثر .................... و .................. . افزایش می یا بد . 4 : سئوالات تشریحی : الف : جا ن پنا ه را با مثا ل شرح دهید . ب : برای پیشگیری از آتش سوزی چه نکا تی با ید رعا یت شود . پ هدف عمده ی دشمن از انجا م حملات هوایی در شهرها چیست ؟ ت : در چه وضعیت های مسا فت کمتر از مقدا ر حقیقی به نظر می رسد ؟ ث : شکل روبرو چه جهتی را نشا ن می دهد ؟ نیمه اول ما ه ج : با ذکر یک مثا ل بنویسید منظور از حفا ظت اسنا د و مد ا رک چیست ؟ حیطه تجزیه و تحلیل : 1 : صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید ودر مقا بل آنها حرف ( ص ) یا ( غ ) بنویسید . الف : گرای معکوس 30 درجه 90 درجه سا نتی گراد است . ( ) ب : در مقا بل با عوامل هسته ای به ارتفا عا ت پنا ه می بریم . ( ) ج : مقدار معینی از عوامل شیمیا یی که 50% از پرسنل یگا ن های را که بدون محا ظت با شد دز کشنده ی متوسط گویند . ( ) د : پنا ه بردن به کنا ر درختا ن تنومند و قطور جزء پنا هگا ه موجود در اما کن عمومی است . ( ) 2 : سئوالات چها ر گزینه ای : الف : در چه وصعیت ها ی مسا فت کمتر از مقد ار حقیقی به نظر می رسد ؟ 1 : هواتا ریک با شد 2 : آفتا ب از جلو بتا بد 3 : آفتا ب از پشت سر بتا بد 4 : جهت دید از بالابه پایین باشد ب : کدام یک از سنگر ها ی زیر با فر صت است ؟ 1 : تنه درختا ن 2 : تیر برق 3 : سنگر ها ی حلزونی شکل 4: جوی آب ج : کدام یک زیر جزء علل ایست قلبی نیست ؟ 1 : انواع شوک ها 2 : انواع خفگی ها 3: انواع خون ریزی 4 : تنگ شدن عروق قلب د : تعداد نبض در افراد به کدام عا مل زیر بستگی ندارد ؟ 1 : جثه 2 : فشا ر خون 3 : جنس 4 : سن 3 : سئوالات تشریحی : الف : شبا هت ها و تفا وت های دفاع غریزی و آگا ها نه را بنویسید ؟ ب : تفا وت گرا و گرای معکوس چیست ؟ پ : در عملیا ت نجا ت و اصول حفا ظت شخصی در محل آتش سوزی درفضا ی بسته چه نکا تی با ید رعا یت شود ؟ ت : جان پنا ه و پنا ه گا ه چه تفا وتها ی دارند . و برای هر یک مثا لی بیا ن کنید . ث : لوحه نگهبا نی ابلاغیه و دستورالعمل ها جزء کدام حیطه طبقه بندی اسنا د و مدارک هستند ؟ حیطه ترکیب : 1 : درنقشه ای با مقیا س 1:100000 فا صله ی دو شهر سنقر و کرما نشاه 2 سا نتی متر است فا صله ی این دو شهر روی زمین چقد ر است ؟ 2 : رزمند ه ای در میدان نبرد با ما نعی روبهرو می شود با استفا ده از قطب نما چگونه می تواند به هد ف مورد نظر برسد ؟ 3 : برنا مه های دفا عی غیر نظا می در کشور ها به چه منظور اجرا ء می شود ؟ 4 : برای پیدا کردن وقت از روی جهت یا بی ( سا یه ) چگونه با ید عمل کرد ؟ 5 : اگر فا صله ی 2 نقطه روی نقشه ای با مقیا س 1:50000 سه سا نتی متر با شد فا صله واقعی دو نقطه در روی زمین چقد ر است ؟ حیطه ارزشیا بی : فرض کنید حسین در چند مرحله به صورت جد اگا نه پس از حمله هوا یی و یا موشکی دشمن با مشا هده نور خیره کننده و استثشما م هوای محیط اقداما ت زیر را انجا م میدهد . اقد اما ت حسین را چگونه ارزیا بی می کنید الف : برای عبور از منطقه آلوده منطقه را دور می زند . ب : به ارتفا عا ت مرتفع پنا ه می برد . پ : مخا لف جهت با د حرکت کرده و لبا س محا فظ را پوشیده و ما سک گذاری می کند از آمپول آتروپین استفا ده می کند . ت : با احسا س بوی با دام تلخ ما سک گذاری کرده و از آمپول آمیل نیتریت استفا ده می کند . ث : هنگا م خروج از منطقه ی آلوده به پزشک مرا جعه کرده تا سلامتی او را تا یید کند . \پا یان تهیه کننده سرگروه دفا عی شهرستا ن سنقر و کلیا یی ولی شهبا زی سال تحصیلی 89 / 88 واعدو الهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل تر هبون به عدوالله و عدوکم : آیه 60 سوره انفا ل
+ نوشته شده در  شنبه هشتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 11:45  توسط ولی شهبازی  | 

سئوالات امتحانی 2

نام ونام خانوادگی

هنرستان شریعتی  

کتیه رشته ها

شعبه کتاس :

تاریخ امتحان :

 

نوبت اول  درس آمادگی دفاعی

 

طراح: شهبازی

 

ردیف

سئوالات جای خالی 

بارم

1

جاهای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید .

 

الف : عامل شیمیایی تاول زا بوی شبیه بوی .................... دارد .

 

ب : زیاد شدن مگس و پشه و کنه نشان دهنده منطقه آلوده ......................... است .

 

ج : برای مقابله با عامل اعصاب از آمپول .......................... و با فاصله زمانی ............... استفاده می شود .

 

د : مخزن محتوی مواد خاموش کننده شامل گاز و ................ و................ هستند .

 

 

 

 

 

3

 

                                          سوالات چهار گزینه ای

 

1

برای پیش گیری از آتش سوزی چه اقدامی باید انجام داد ؟

 

الف : عدم اجتماع عوامل ایجاد آتش                                          ب : مبارزه با عوامل آتش زا

ج : از بین بردن عوامل ایجاد آتش                                           د : استفاده از خاموش کننده

 

5/

2

کدامیک از عوامل زیر پنا هگاه است ؟

 

الف : پارکینگ مستحکم            ب : زی تونل ها و مترو        ج : زیر پله ساختمان       د : استخرو حوض عمیق

 

 

5/

3

پایداری یک عامل شیمیایی در هوا به چه عاملی بستگی دارد ؟

 

الف : غلظت                         ب : خاصیت فیزیکی             ج : دز                          د : رنگ

 

 

5/

4

کدام عامل شیمیایی بصورت جامد وبه رنگ سفید ودر دستگاه تنفس و گردش خون اختلال ایجاد می کند ؟

 

الف : اعصاب                       ب : خفه کننده                   ج : تهوع آور                      د : آشک آور

 

 

5/

5

در نحوه تشخیص منطقه آلوده تابلوی آبی نشان دهنده منطقه آلوده ......................... است .

 

الف : هسته ای                      ب : شیمیایی                    ج : میکروبی                        د : ش  . م  .  ر

 

 

5/

6

تفاوت دفاع غریزی ودفاع آگا هانه عبارتست از .............

 

الف : دفاع غریزی مختص حیوان و دفاع آگا هانه مختص انسان است .

ب : دفاع غریزی مختص انسان و دفاع آگاهانه مختص حیوان است .

ج : دفاع غریزی مختص انسان و حیوان است .

د : الف و ب

 

 

 

5/

 

سوالات تشریحی

 

1

درعملیات نجات و اصول حفاظت شخصی در محل های بسته که طعمه آتش شده است چه نکاتی باید رعایت شود ؟

 

 

 

 

 

 

1

2

پایداری یک عامل شیمیایی به عواملی بستگی دارد ؟

 

 

 

 

 

1

3

ماسک گذاری چه زمانی صورت میگیرد ؟

 

 

 

 

 

1

4

جایگاه بسیج از دیگاه امام خمینی( ره ) بنویسید .

 

 

 

 

 

                                                                                                             موفق و پیروز باشید .

 

 

1

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۸ساعت 11:23  توسط ولی شهبازی  | 

سوئالات نوبت اول

نام ونام خانوادگی

هنرستان کشاورزی سنقر کلیایی

کتیه رشته ها

شعبه کتاس :

تاریخ امتحان :

 

نوبت اول  درس آمادگی دفاعی

 

طراح: شهبازی

 

ردیف

سئوالات

بارم

1

آتش سوزی مایعات نوع چندم آتش سوزی است  ؟

 

الف : نوع اول                     ب : نوع دوم                         ج : نوع سوم                      د : نوع چهارم

   

5/

2

عامل آشک آور بوی شبیه به بوی ............... دارد .

 

الف : میوه                   ب : فلفل                           ج : سیر                              د : سبزی

 

 

5/

3

پاینترین رده بسیج در ساختار تشکیلا تی بسیج کدام است .

 

الف :ستاد نیروی مقاومت            ب : پایگاه مقاومت           ج : حوزه مقاومت                 د : ناحیه مقاومت

 

 

5/

 

4

در صورت دریافت کدامیک از عوامل شیمیایی زیر از آمپول امیل نیتریت استفاده میشود .

 

الف : عامل خون               ب : عامل تاول زا                ج : عامل اعصاب                 د : عامل تهوع اور

 

 

5/

5

فرمانده قرار گاه ظفر در عملیات مسلم بن عقیل چه کسی بود .

 

الف : شهید صیاد شیرازی            ب : شهید دکتر چمران            ج : شهید باکری           د : شهید همت

 

 

5/

6

کدامیک از موارد زیر یک جان پناه است .

 

اتف : پارکینگ فتزی           ب : زیر زمین                        ج : اتاق های بتونی مستحکم   د : استخر عمیق

 

 

5/

7

واعدو ا لهم ما استطعتم من قوه و......... جزء کدام سوره و آیه قرآن است ؟

 

الف : آل عمران ایه 60      ب : نساء آیه  102              ج : انفال آیه 60            د : انفال آیه 102

 

 

5/

8

دفاع از کوی و برزن جزء کدام نوع دفاع است ؟

 

الف : دفاع پدافند غیر عامل    ب : دفاع غیر نظا می           ج : دفاع غریزی          د : دفاع آگا هانه

 

 

5/

9

کدامیک از ارگانهای زیر تحت نظر ستاد نیروهای مسلح نیست ؟

 

الف : وزارت دفاع وپشتیبانی         ب : سپاه                       ج : بسیج                 د :  ارتش 

 

 

5/

10

در چه تاریخی بسیج مستضعفین تشکیل گردید ؟

 

الف : 5 آذر59                            ب : 5 آذر 58                ج : 8 آبان 69           د : 13 آبان 69 

 

 

5/

11

مردم برای سازندگی وعمران شهرها بعد از جنگ توسط چه نهادی جذب و سازماندهی شدند ؟

 

الف : هلال احمر                      ب : مساجد                       ج : جهاد سازندگی           د : الف و ب

 

 

5/

12

در عملیات خیبر در سال 62 دشمن از چه نوع عوامل شیمیا یی استفاده کرد ؟

الف : خردل و تهوع اور          ب : اعصاب و خفه کننده        ج : خر دل و اعصاب       د : تاول زا و خون

 

      

5/

13

در صورت مشاهده علا یم مسمومیت کدام عامل شیمیایی زیر باید مصدوم را در حالت استراحت و گرم نگه دشته شود ؟

 

الف : اعصاب                       ب : خون                           ج : آشک آور                 د : خفه کننده

5/

14

در مقابل تشغشعات و ریزش گردو غبار کدام پناه گاه خوبی است ؟

 

الف : پل ها                         ب : لوله های آب                 ج : گودال ها                     د : سنگر حفره روبای

  

 

5/

 

سوا لات تشریحی

 

 

1

اهمیت آمادگی دفاعی از نظر امام خمینی ( ره ) را بیان کنید .

 

 

 

 

1

2

برای رفع الو د گی هوای منطقه چه کاری باید انجام داد ؟

 

 

 

 

 

1

3

عوامل میکروبی چه نوع بیما ری های در انسان بوجود می آورد وراه جلو گیری آن را بنویسید ؟

 

 

 

 

 

                                                                                                              موفق و پیروز باشید .

 

1

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۸ساعت 10:17  توسط ولی شهبازی  | 

تاريخ برگزاري جلسات

بسمه تعالي

زمان و تاريخ برگزاري جلسات گروههاي آموزشي دوره متوسطه88/87

رديف

نام رشته

زمان برگزاري جلسات

مكان برگزاري جلسات

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

 

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

روز

تاريخ

ساعت

1

آمادگي دفاعي

شنبه

27/7/87

8تا10

سه شنبه

12/9/87

10تا12

چهارشنبه

23/11/87

8تا10

سالن اجتماعات اداره

2

علوم اجتماعي

سه شنبه

29/8/87

11تا13

سه شنبه

8/11/87

11تا13

---

----

---

سالن اجتماعات اداره

3

رياضي

يك شنبه

5/8/87

11تا13

----

-----

----

----

----

---

سالن اجتماعات اداره

4

مشاوره

دوشنبه

29/7/87

10تا 12

يكشنبه

10/9/87

10تا12

سه شنبه

13/12/87

9تا12

سالن اجتماعات اداره

5

عربي

سه شنبه

14/8/87

11تا13

سه شنبه

26/9/87

10تا12

سه شنبه

13/12/87

9تا12

سالن اجتماعات اداره

6

معارف

چهارشنبه

8/8/87

10تا12

دوشنبه

18/9/87

10تا12

----

-----

---

كانون حضرت امام خميني (ره )

7

زبان انگليسي

يكشنبه

17/9/87

10تا12

دوشنبه

12/12/87

10تا 12

----

----

---

سالن اجتماعات اداره

8

اقتصاد

يكشنبه

28/7/87

11تا12

يكشنبه

24/9/87

10تا11

يكشنبه

13/11/87

8تا9

سالن اجتماعات اداره

9

روانشناسي

دوشنبه

15/7/87

11تا12

دوشنبه

20/8/87

11تا12

دوشنبه

11/9/87

11تا12

سالن اجتماعات اداره

10

فيزيك

شنبه

2/9/87

10تا12

----

-----

----

----

----

---

سالن اجتماعات اداره

11

زيست شناسي

دوشنبه

27/8/87

10تا12

---

-----

----

----

----

---

سالن اجتماعات اداره

12

تاريخ

دوشنبه

6/8/87

10تا12

چهار شنبه

16/11/87

10تا12

----

----

---

سالن اجتماعات اداره

 

ادبيات فارسي

چها  رشنبه

1/11/87

10تا12

---

----

----

----

----

---

سالن اجتماعات اداره

 

+ نوشته شده در  شنبه هفتم دی ۱۳۸۷ساعت 9:25  توسط ولی شهبازی  | 

خوش آمد گویی

ورود كاربران عزيز رابه وبلاگ گروه آموزشي آمادگي دفاعي دوره متوسطه شهرستان سنقر گرامي            مي داريم
+ نوشته شده در  شنبه هفتم دی ۱۳۸۷ساعت 9:19  توسط ولی شهبازی  |